Vaststellen

Vaststellen asbest in bouwwerk/object->asbestinventarisatierapportage

 In het asbestinventarisatierapportage wordt o.a. beschreven of er asbest aanwezig is en zo ja, om welke soort asbestmateriaal het gaat, waar het zich bevindt en in welke hoeveelheid het voor komt. Bepaalde asbestverdachte materialen zijn algemeen bekend, zoals bijv. golfplaten en buismaterialen worden snel herkend. Toch kan het ook voorkomen dat er asbestsoorten voorkomt welke u niet als asbestverdacht heeft aangemerkt, die alleen een deskundig asbest inventariseerder (DIA) kan herkennen en bemonsterd om vast te stellen om welke soort asbest het gaat.

Er zijn circa 3500 producten bekend die asbest bevatten. Voorbeelden hiervan zijn o.a. asbestcementen golfplaten, ventilatiekanalen, sandwichpanelen, pakkingen, vensterbanken, bloembakken, rioleringsbuizen, kitsoorten, remvoeringen. Onlangs hebben we zelfs een kunstwerk bemonsterd, waar asbest in verwerkt was. Om te voorkomen dat tijdens onderhoudswerkzaamheden, renovatie, sloop, etc. van bouwwerken/objecten asbestvezels in het milieu vrijkomen en/of betrokkenen of derden aan asbestvezels worden blootgesteld, dat er eerst een asbestinventarisatie rapport wordt opgesteld door een deskundig gecertificeerd asbestinventarisatiebureau.

In een asbestinventarisatierapportage moet duidelijk zijn aangegeven wat de geschiktheid is (het doel is). De volgende indeling is conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbest verwijdering gepubliceerd in de Staatscourant op 6 december 2018 met publicatienummer 68771 van kracht.

  • geschikt voor uitsluitend de verwijdering van het in dit rapport genoemde asbesthoudende materiaal;
  • geschikt voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten; of
  • geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop;
  • niet geschikt voor asbestverwijdering -> risicobeoordeling noodzakelijk;