Asbestinventarisatie

Asbestinventarisatie toevoegen bij omgevingsvergunning/sloopmelding & offerte bij asbestverwijderingsbedrijf  

De asbestinventarisatierapportage heeft u nodig bij het aanvragen van een omgevingsvergunning of sloopmelding bij het omgevingsloket van de betreffende Gemeente/Omgevingsdienst. I.v.m. de planning kan het gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf de aanvraag/melding voor uw verzorgen. Dit wel aangeven bij aanvraag van een offerte voor het verwijderen van de aangetroffen asbesthoudende materialen.

Op basis van het asbestinventarisatierapport kan  een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf u een offerte uitbrengen voor de aangetroffen asbesthoudende toepassingen. Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf gebruikt het asbestinventarisatierapport om vast te stellen op welke wijze de asbesttoepassing moet worden gesaneerd. In de asbestinventarisatierapportage zijn risicoklasse/verwijderingswijze aangegeven. 

De volgende risicoklassen zijn er: 1, 2 of 2A welke gebaseerd zijn op de SMART hoe het asbesthoudende materiaal verwijderd moet worden. Hiervoor is gebruik gemaakt van de SMA-rt database. Deze database is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geïntroduceerd voor het vaststellen van de risicoklasse. De risicoklasse-indeling (SMA-rt) bevat informatie over de te hanteren werkmethode bij verwijdering van de asbesthoudende materialen.

De risicoklasse-indeling wordt deels bepaald door de gemeten asbest soort(en) en de gemeten percentages asbestvezels in de bemonsterde materialen.

Behoudens bovengenoemde is tevens de aard van het asbesthoudende materiaal, de hoeveelheid aangetroffen asbesthoudend materiaal, de hechtgebondenheid en de bevestigingswijze van belang voor het bepalen van de te hanteren risicoklasse/verwijderingswijze.